2019-03-12

Nabór do Szkoły Doktorskiej - CAMK PAN

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, działając w ramach Szkoły Doktorskiej GeoPlanet, ogłasza nabór na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020. Program badań naukowych związany jest z tematyką uprawianą w Centrum i obejmuje m.in. astrofizykę obserwacyjną i teoretyczną oraz kosmologię. Nasi pracownicy należą do konsorcjów realizujących projekty H.E.S.S., CTA oraz VIRGO/LIGO. Są też zaangażowani w przedsięwzięcia instrumentalne związane z satelitami astronomicznymi INTEGRAL, SPICA i ATHENA. Centrum reprezentuje polskie środowisko astronomiczne w konsorcjum SALT użytkującym 11-metrowy teleskop optyczny w Południowej Afryce. Pracownicy Centrum kierują misją polskich satelitów naukowych BRITE służących do precyzyjnego pomiaru jasności gwiazd, a także projektem SOLARIS – siecią czterech zrobotyzowanych teleskopów na półkuli południowej służących do poszukiwań planet pozasłonecznych i badań gwiazd oraz projektem ARAUCARIA mającym na celu kalibrację kosmologicznej skali odległości. W ramach programu kształcenia Szkoły Doktorskiej GeoPlanet doktoranci mają możliwość uczęszczania na wykłady z astronomii, fizyki, nauk o Ziemi i środowisku.

 

Studia trwają 4 lata. Studenci I-go roku rozpoczną zajęcia 1 października 2019. W trakcie studiów doktorant powinien zaliczyć przewidziane w programie wykłady i seminaria, w tym wykłady interdyscyplinarne realizowane w instytutach tworzących szkołę doktorską, oraz przygotować pracę doktorską. Wszystkie seminaria oraz wykłady kursowe odbywają się w języku angielskim. Nasi doktoranci mogą studiować w Warszawie lub w Toruniu, w zależności od miejsca pracy opiekuna naukowego. Osoby spoza Warszawy mogą ubiegać się o zakwaterowanie w hotelu Centrum.
 

Na stronie https://www.camk.edu.pl/pl/phd/ można zapoznać się z listą potencjalnych promotorów i opisem zgłoszonych przez nich tematów oraz z regulaminami szkoły doktorskiej oraz z programem kształcenia. Kandydat zamierzający ubiegać się o przyjęcie na studia w Centrum po wybraniu tematu powinien skontaktować się z właściwym opiekunem w celu uzyskania bliższych informacji.
 

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów:

  1. wniosku o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej CAMK wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
  2. odpisu dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenia o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej;
  3. wykazu ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykazu ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich;
  4. życiorysu zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia;
  5. listu motywacyjnego zawierającego krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
  6. certyfikatu lub innych dokumentów świadczących o stopniu znajomości języka angielskiego, jeśli kandydat nimi dysponuje.

Dodatkowo co najmniej jeden list rekomendacyjny powinien zostać przesłany bezpośrednio na adres: phdstudies@camk.edu.pl. Kandydaci, którzy ukończyli pisanie pracy magisterskiej mogą dołączyć jej kopię.

 

Wniosek o przyjęcie na studia należy złożyć do Dyrekcji Centrum w terminie do 31 marca 2019. Aplikacje można składać pocztą lub przez internet, na adres phdstudies@camk.edu.pl.Listę osób przyjętych na studia ustali Komisja Kwalifikacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji i rozmów z wybranymi kandydatami, które odbędą się w dniach 16 i 17 kwietnia 2019 w godzinach 10-15. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w terminie do końca kwietnia 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora szkoły doktorskiej dr hab. Radosława Smolca (smolec@camk.edu.pl) lub w sekretariacie Centrum (mgr Katarzyna Morawska, kasia@camk.edu.pl).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się