2019-06-03

Nabór do Szkoły Doktorskiej - CAMK PAN (AstroCeNT)

NABÓR NA STUDIA DOKTORANCKIE W CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM ASTROFIZYKI CZĄSTEK (ASTROCENT)

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika ogłasza nabór na I rok studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020 w prowadzonej przez Centrum Szkole Doktorskiej GeoPlanet. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych tematami badawczymi realizowanymi w Centrum Naukowo-Technologicznym Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT) – nowej jednostce badawczej utworzonej przy Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym obszarem działalności AstroCeNTu są badania związane z detekcją fal grawitacyjnych i ciemnej materii przy użyciu zaawansowanych instrumentów technologicznych. Więcej informacji na stronie https://astrocent.camk.edu.pl/.

Studia trwają 4 lata. Studenci I-go roku rozpoczną zajęcia 1 października 2019. W trakcie studiów doktorant powinien zaliczyć przewidziane w programie wykłady i seminaria, w tym wykłady interdyscyplinarne realizowane w instytutach tworzących szkołę doktorską, oraz przygotować pracę doktorską. Wszystkie seminaria oraz wykłady kursowe odbywają się w języku angielskim.

Na stronie https://www.camk.edu.pl/en/phd/phdtopics_2019-20_2/ można zapoznać się z listą potencjalnych promotorów i opisem zgłoszonych przez nich tematów. Kandydat zamierzający ubiegać się o przyjęcie na studia w Centrum po wybraniu tematu powinien skontaktować się z właściwym opiekunem w celu uzyskania bliższych informacji. Regulamin szkoły doktorskiej oraz program kształcenia znajdują się na stronie https://www.camk.edu.pl/pl/phd/.

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów:

  1. wniosku o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej CAMK wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
  2. odpisu dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenia o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej;
  3. wykazu ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykazu ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich;
  4. życiorysu zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia;
  5. listu motywacyjnego zawierającego krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
  6. certyfikatu lub innych dokumentów świadczących o stopniu znajomości języka angielskiego.

Dodatkowo co najmniej jeden list rekomendacyjny należy przesłać bezpośrednio na adres: phdstudies@camk.edu.pl. Kandydaci, którzy ukończyli pisanie pracy magisterskiej mogą dołączyć jej kopię.

Wniosek o przyjęcie na studia należy złożyć do Dyrekcji Centrum w terminie do 7 lipca 2019. Aplikacje można składać pocztą lub przez internet, na adres phdstudies@camk.edu.pl.

Listę osób przyjętych na studia ustali Komisja Kwalifikacyjna po przeprowadzeniu wstępnej selekcji i rozmów z wybranymi kandydatami, które odbędą się w dniach 9-18 lipca 2019 w godzinach 10-15. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w terminie do końca lipca 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora szkoły doktorskiej dr hab. Radosława Smolca (smolec@camk.edu.pl) lub w sekretariacie Centrum (mgr Katarzyna Morawska, kasia@camk.edu.pl).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się